Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

sympozja

28 października 2016

08.30 - 09.15

Rejestracja uczestników 12.Sympozjum CEIA

09.15 - 09.30

POWITANIE

09.30 - 10.30

dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI

Sposoby rekonstrukcji wyrostka zębodołowego przed zabiegami implantacji wszczepów. Aspekty kliniczne. 

Rozwój współczesnej implantologii stomatologicznej stwarza wiele możliwości zastosowania różnych metod rekonstrukcji utraconego uzębienia w zakresie przywrócenia funkcji narządu żucia oraz optymalnej estetyki prac protetycznych stosowanych na bazie wszczepów dentystycznych. Autor przedstawi współczesne sposoby rekonstrukcji wyrostka zębodołowego z zastosowaniem materiałów kościozastępczych, przeszczepów własnopochodnych tkanki kostnej oraz tkanek miękkich. Zaprezentowane zostaną również własne modyfikacje procedur zabiegowych chirurgii kostnej. Jednym z podstawowych warunków uzyskania pozytywnych rezultatów leczenia implantoprotetycznego jest prawidłowe przeprowadzenie zabiegów regeneracyjnych w zakresie tkanki kostnej i okołowszczepowych tkanek miękkich. Podczas wykładu zostaną omówione wskazania do odpowiedniej procedury, implikacje kliniczne, a także różnice pomiędzy biologiczna regeneracja, a odbudowa kształtu wyrostka zębodołowego i wpływ doboru metody zabiegowej na uzyskanie długoterminowych, optymalnych rezultatów leczenia. Prezentacja będzie oparta na  na podstawie wieloletniego, własnego materiału  klinicznego oraz w oparciu o piśmiennictwo naukowe.

10.30 - 10.45

PRZERWA KAWOWA

10.45 - 12.45

dr n. med. Francesco AMATO

Zabiegi na kości i tkankach miękkich dające długoterminową estetykę w przednim odcinku. 

 

Tematem wykładu jest odbudowa pojedynczego zęba w odcinku przednim szczęki, jakie zabiegi wykonać i jak uzyskać optymalną estetykę. Przedstawione zostana trzy różne scenariusze kliniczne:

Przypadek 1. Przypadki kliniczne gdzie kość wyrostka jest nietknięta.

Przypadek 2. Przypadki kliniczne z defektami kości okołowierzchołkowej.

Przypadek 3. Przypadki kliniczne z trudnymi warunkami kostnymi wyrostka.

Skupimy sie na:

 • implantacji natychmiastowej i ordoczonej, właściwym doborze implantów,
 • zabiegach chirurgicznych i ortodontycznych na kości i tkankach miękkich,
 • różnych technikach augmentacyjnych, rodzajach przeszczepów,
 • uzupełnieniach tymczasowych warunkujących najlepszą kondycję tkanek.

Przeanalizowane zostaną zalety i wady każdej ze ścieżek terapeutycznych. Podane zostaną praktyczne wskazówki terapeutyczne oparte na własnym doświadczeniu klinicznym i publikacjach naukowych dające przewidywalną estetykę.

 

 

12.45 - 13.45

LUNCH

13.45 - 16.00

dr n. med. Francesco AMATO

Nowe protokoły dla natychmiastowego obciążenia procedurami minimalnie inwazyjnymi ze skróconym czasem leczenia. Wskazówki kliniczne.

Współczesne trendy w implantologii stomatologicznej promują uzyskiwanie estetyki, procedury minimalnie inwazyjnie i skracanie czasu leczenia.

Na wykładzie zostaną omówione nowe techniki pozwalające uzyskać te 3 cele prostymi procedurami z wysoką przewidywalnością i powodzeniem równym jak w standardowym podejściu wieloetapowym.

Złożone przypadki kliniczne, do niedawna leczone w długim okresie czasu inwazyjnymi procedurami mogą dzisiaj być zrobione prostymi technikami z dużym powodzeniem dla implantów.

Podane zostaną i przeanalizowane nowe protokoły leczenia, rady praktyczne i wstępne obserwacje badań klinicznych by dać uczestnikom wiedzę i narzędzia poprawiające ergonomie ich codziennej pracy.

16.00 - 16.20

PRZERWA KAWOWA

16.20 - 17.20

prof. Marzena DOMINIAK

Zarzadzanie tkanką miękka i kością wokół zębów i implantów. 

 

Rekonstrukcja ubytków kostnych wyrostka zębodołowego w odcinkach uzębionych wymaga zastosowania metod, które z jednej strony umożliwia rekonstrukcje na jak najwyższym poziomie, a z drugiej strony utrzymanie materiału w miejscu biorczym. Dostępność wielu nowych technik jak 3D rekonstrukcje z wykorzystaniem siatek, bloków kostnych, jak i materiałów np. technika Sonic Weld® wymaga wyboru tych, które w danej sytuacji zapewnią jak najlepszy efekt funkcjonalno-estetyczny. Analiza i ocena współczesnych technik zabiegowych na podstawie doświadczeń własnych pozwoli prześledzić zalety i wady każdej z nich, tak aby dobrać właściwą do konkretnych wskazań zabiegowych.

Czynnikiem wpływającym w wysokim stopniu na efekt zabiegowy jest również otaczającą tkanka miękka. Ocena wskazań do jej augmentacji i wyboru właściwej metody w postepowaniu okołozabigowym jest kluczowym elementem sukcesu terapeutycznego. Stąd w prezentacji przedstawiony zostanie algorytm zarzadzania tkanką miękka i twardą w rekonstrukcjach ubytków kostnych wyrostka zębodołowego.

Z kolei skuteczna odbudowa utraconych tkanek daje możliwość zastosowania nowatorskich materiałów i metod implantacji z obciążaniem natychmiastowym co znacząco skraca czas uzyskania ostatecznej odbudowy utraconych zębów. Przedstawiona zostanie ocena wyboru czasu i rodzaju obciążenia w odbudowie licznych braków zębowych w odcinku bocznym na podstawie wieloośrodkowych międzynarodowych badań randomizowanych w obserwacji krótko i długofalowej. 

17.20 - 18.00

PANEL DYSKUSYJNY

20.00 - 02.00

CEIA EVENING  "ALICE in CHOICEland"

29 października 2016

09.10 - 09.15

POWITANIE

09.15 - 10.00

Wojciech BARANOWICZ

Ekonomia w biznesie stomatologicznym. 10 lat doświadczeń z pracy w przychodni stomatolo- gicznej widziane okiem niestomatologa. 

 

Rozpoczynając własny biznes wszyscy stajemy się ekonomistami. Każdy stomatolog intuicyjnie rozumie fundamentalne prawa rządące biznesem stomatologicznym: przychody, koszty, zatrudnienie, rentowność biznesu. Jednakże nieliczni lekarze obserwują ten świat jak ekonomiści, podejmując nieustanny wysiłek związany analizą ekonomiczną swojego biznesu oraz planowaniem jego rozwoju. 

10.00 - 10.40

Oliver HILL

Nowe cyfrowe rozwiązania dla skanowania wewnątrzustnego. Monachijska Koncepcja Implantologiczna oraz rozwiązania Zfx poszerzające możliwości pracy w ramach linii produktów Encode.

 

10.40 - 11.00

PRZERWA KAWOWA

11.00 - 13.00

dr n. med. Stavros PELEKANOS

Przygotowanie otoczenia implantu pod profil wyłaniania implant. Aktualne podejście do zagadnienia. 

 

Dobór metodologii pracy dla stworzenia nowej szerokości biologicznej i profilu wyłaniania korony z implantu jest sporym wyzwaniem dla klinicysty. Musi podjąć decyzję czy implant wszczepić natychmiastowo, kiedy i czy osadzić śrubę gojącą, obciążać czy pozostawić do gojenia?

Polepszenie warunków kostnych wyrostka i konturu tkanek miękkich wokół implantu jest konieczne prawie w każdym przypadku dla uzyskania estetyki i naturalnego wyglądu korony na implancie, szczególnie w strefie estetycznej. Trudne decyzje związane z zastosowaniu konkretnego materiału regeneracyjnego, rodzaju odbudowy, technik i etapów pracy mają ogromny wpływ na proces leczenia i końcowy sukces kliniczny, szczególnie u pacjentów z cienkim biotypem.

Wykładowca skupi się na metodologii przygotowania łoża pod koronę, szczególnie w wymagających estetycznie sytuacjach, omówi: aktualny stan wiedzy o biologii różnych materiałów, doborze łącznika (fabryczny czy indywidualny, przykręcany czy cementowany) i przedstawi drogowskazy dla uzyskania optymalnej estetyki. Na koniec omówi najnowsze sposoby postępowania na przykładach klinicznych. 

Uczestnicy powinni:

 • Zrozumieć co determinuje wybór postępowania: natychmiastowa czy odroczona implantacja i obciążenie.
 • Poznać uzasadnienie biologiczne i konsekwencje różnych modalności dla tkanek miękkich i GBR.
 • Rozpoznać I wybrać odpowiedni kształt łącznika.
 • Nauczyć się zapobiegać i ograniczyć powikłania działań implantologicznych w strefie etetycznej.
13.00 - 13.45

LUNCH

13.45 - 16.15

dr n. med. Stavros PELEKANOS

 

Planowanie rehabilitacji implantologicznej w bezzębnej szczęce i żuchwie.

 

Planowanie odbudowy implantologicznej pełnego łuku zębowego stanowi zawsze wyzwanie. By uzyskać biologiczną, funkcjonalną i estetyczną odbudowę należy rozważyć różne scenariusze od overdenture na 2 implantach w bezzębnej żuchwie do pełnej odbudowy koronami cyrkonowymi na wielu implantach.

Wykład omawia metodologię i postępowanie ‘krok po kroku’ w trudnych przypadkach klinicznych, dzisiejszą wiedzę o materiałach, różne rodzaje protez ‘overdenture’, rodzaje protez stałych i wyjmowanych; dając wskazówki jak osiągnąć optymalny rezultat. Na koniec omówione zostaną i zobrazowane przypadkami klinicznymi nowe podejścia do zagadnienia. 

Uczestnicy powinni:

 • Poznać i rozumieć uzasadnienie dla każdej z modalności terapeutycznych: stałych i zdejmowanych.
 • Rozumieć funkcjonowanie kliniczne i uzasadnienie dla różnych typów odbudów belkowych: retencyjnych, podtrzymujących, reaktywnych.
 • Rozpoznać i wybrać odpowiedni rodzaj belek i elementów retencyjnych.
 • Wiedzieć: ile implantów potrzeba na overdenture i pełną odbudowę stałą.
 • Wiedzieć: kiedy potrzebna jest estetyka różowa i jakie są ograniczenia.
 • Umieć zapobiegać i ograniczać liczbę powikłań związanych z pełną rehabilitacją implantologiczną. 
16.15 - 16.45

PANEL DYSKUSYJNY

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends