Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

sympozja

24 października 2014

09.00 - 18.00
UWAGA!
Zmiana miejsca drugiego dnia Sympozjum. 25.10.14 r. Hotel Qubus Kraków, ul. Nadwiślańska 6.
24.10.14 r. bez zmian - Audytorium Maximum Uj, ul. Krupnicza 33. 
 
Słowo wstępne:

Serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków implantologii, implantoprotetyki i stomatologii estetycznej na dziesiąte - Jubileuszowe Sympozjum CEIA w Krakowie. Wykłady odbędą się w nowoczesnym centrum kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak co roku, program naukowy będzie na wysokim poziomie merytorycznym - zaprosiliśmy jednego z najlepszych wykładowców w dziedzinie implantologii i w zakresie estetyki prac protetycznych - profesora Stephena Chu. Zostaną poruszone kwestie planowania leczenia implantoprotetycznego według obowiązujacych na świecie standardów  - zarówno w aspekcie estetyki jak i funkcji uzupełnień protetycznych.  Od właściwej kwalifikacji zależy przecież ostateczny efekt leczenia. Mnogość i różnorodność informacji w zakresie możliwości wyboru drogi postępowania jest czasem dla lekarzy praktyków ogromnym problemem. Dlatego ważnym jest podjęcie tematu własciwej diagnostyki i planowania leczenia. Będą również omawiane zagadnienia powikłań – przyczyny i możliwości leczenia skutków zarówno w zakresie tkanki kostnej jak i również okołowszczepowych tkanek miękkich. Przedstawimy również problem  periimplantitis- zasad kwalifikacji i leczenia

Jak zawsze postaramy się zaprezentować współczesne osiągnięcia implantologii stomatologicznej, nie tylko pod kątem naukowym, lecz także praktycznych zastosowań.

Liczę, że każdy uczestnik Sympozjum znajdzie w programie tematy bliskie swoim zainteresowaniom oraz uzyska informacje przydatne w pracy zawodowej.

Mam nadzieję, że to Jubileuszowe Sympozjum CEIA w Krakowie będzie wydarzeniem inspirującym Państwa do dalszej pracy, okazją do spotkań towarzyskich, nawiązania współpracy, a także do krótkiego wytchnienia od codziennych obowiązków.

Serdecznie zapraszam do Krakowa.
Dr hab. n. med. Piotr Majewski, patron naukowy 10. Sympozjum CEIA 
 
 
Prof. Dr Stephen Chu: 
 
Autor przełomowych prac nt. dopasowań kolorystycznych, komunikacji w stomatologii estetycznej oraz estetycznej stomatologii odtwórczej. Twórca znanych na całym Świecie przymiarów estetycznych "Chu" - instrumentów pomiarowych do przewidywania korekty zębów i przyzębia. Ogromny wkład w dziedzinę nauki i sztuki wykonywania licówek porcelanowych, członek komitetów redakcyjnych i recenzyjnych w EJED, IJPRD, IJOMI, JADA, JERD, Compendium
Więcej informacji o dr Stehpenie Chu
Informacje nt. publikacji dr S. Chu.
 
Stephen Chu jest najbliższych współpracownikiem Prof. Dennisa Tarnowa,  profesorem klinicznym i dyrektorem ds. edukacji estetycznej na Oddział Protetyki Wydziału Stomatologii na Uniwersytecie Columbia.
09.15 - 09.30

AUDYTORIUM MAXIMUM UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków

OTWARCIE SYMPOZJUM - Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI

09.30 - 11.00

KLASYFIKACJA KOMPLIKACJI I POWIKŁAŃ W LECZENIU IMPLNTOPROTETYCZNYM. KIEDY IMPLANT NALEŻY USUNĄĆ, A KIEDY ZACHOWAĆ ? ZASADY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH PRZYPADKACH POWIKŁAŃ KLINICZNYCH W ZAKRESIE TKANKI KOSTNEJ I TKANEK MIĘKKICH. ( 1 cz. wykładu )

PERIIMPLANTITIS. PATOETIOGENEZA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE. ( 2 cz. wykładu )

W pierwszej części zostaną poruszone kwestie błędnego planowania i związanych z tym problemem powikłań. Na przykładzie własnej dokumentacji klinicznej autor przedstawi etapy zabiegowe i możliwości leczenia w zakresie tkanek miękkich, szczególnie w strefie estetycznej z zachowaniem implantów, a także sposoby rekonstrukcji tkanek kostnych i następowych implantacji w zaawansowanych przypadkach klinicznych.

Wieloletnie obserwacjie pacjentów leczonych z wykorzystaniem implantów zębowych potwierdzają, że po latach, obserwujemy szereg problemów związanych ze stanem tkanek miękkich w okolicy wszczepów i zaników tkanki kostnej w przebiegu periimplantitis- zjawiska do niedawna bagatelizowanego.

W drugiej części wykładu zostanie omówiony obecny stan wiedzy na temat występowania, diagnostyki, różnicowania periimplantitis z innymi przyczynami zaników tkanek okołowszczepowych.  Przedstawione również zostaną zasady kwalifikacji do poszczególnych zabiegów w fazie przed i chirurgicznej leczenia periimplantitis.

Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI

11.00 - 11.20

PRZERWA KAWOWA

11.20 - 13.20

AKTUALNA WIEDZA NA TEMAT IMPLANTÓW W ZĘBODOŁACH POEKSTRAKCYJNYCH W STREFIE ESTETYCZNEJ: ODBUDOWA POJEDYNCZEGO ZĘBA NA IMPLANCIE.

W wykładzie zostaną omówione kwestie natychmiastowego i  odroczonego wszczepienia implantu . Przedstawione zostaną zasady kwalifikacji i wykonania tymczasowych natychmiastowych konstrukcji protetycznych na implantach  wszczepionych  w regenerowane łoża kostne. Ponadto omówione zostaną zagadnienia:

1. Związku pomiędzy czasem wszczepienia i funkcją implantów w protokołach natychmiastowych implantacji wszczepów.

2. Różnice  w planowaniu natychmiastowch i odroczonych konstrukcji protetycznych.

3. Wykorzystania natychmiastowych  rekonstrukcji protetycznych w kształtowaniu tkanek okołowszczepowych.

Prof. Stephen CHU

13.20 - 14.05

LUNCH

14.05 - 16.05

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEPOWODZEŃ ESTETYCZNYCH NA IMPLANTACH W PRZEDNIEJ STREFIE ESTETYCZNEJ: PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA.

Niepowodzenia estetyczne związane z implantami w strefie estetycznej mogą być największym wyzwaniem dla zespołu implantologicznego. Duża część pracy klinicznej dotyczy naprawy tych powiklań spowodowanych złym planowaniem, pozycjonowaniem implantu i protetycznym konturem. Zaprezentowane zostaną opcje i techniki chirurgiczne, ortodontyczne i protetyczne leczenia powikłań estetycznych w sposób sekwencyjny od prostych rozwiązań periodontologiczno - protetycznych do bardziej złożonych przypadków wymagajacych dodatkowo rozwiązań ortodontycznych.

Po tej prezentacji uczestnicy powinni:


1. Znać zakres mozliwości skorygowania tkanek twardych i miekkich wokół implantów w przednim odcinku.


2.Wiedzieć kiedy zastosować dodatkowo działanie ortodontyczne.


3.Wiedzieć kiedy kompensujące działanie protetyczne jest najlepszym wyborem

Prof. Stephen CHU

16.05 - 16.20

PRZERWA KAWOWA

16.20 - 17.50

WSKAZÓWKI KLINICZNE DOTYCZĄCE REHABILITACJI  POJEDYNCZYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH W STREFIE ESTETYCZNEJ.

Tematem wykładu jest implantoprotetyczna odbudowa pojedynczego braku zębowego w przednim odcinku szczęki. Przedstawione zostaną trzy różne scenariusze:
1. Przypadki kliniczne, gdzie wszystkie ściany zębodołu oraz kość interproksymalna są nietknięte.
2. Przypadki kliniczne z ubytkami kostnymi w zakresie zębodołu, przy zachowanej kości interproksymalnej.

3. Przypadki kliniczne, gdzie kość wyrostka i interproksymalna są niekompletne.
Przedstawione zostaną różne sposoby leczenia: ich zalety i wady. Wykład omówi zabiegi na kości i tkankach miękkich, zarówno chirurgiczne jak i ortodontyczne, rodzaje przeszczepów, implantację natychmiastową i odroczoną, wybór implantu, czas i rodzaj uzupełnień tymczasowych. Praktyczne wskazówki oparte będą na doświadczeniu klinicznym oraz dowodach naukowych, aby rekomendowane postępowanie dawało przewidywalne efekty. 

Dr Francesco AMATO

17.50 - 18.20

PANEL DYSKUSYJNY.

Prof. Stephen CHU, Dr Francesco AMATO, Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI

20.00 - 02.00

CEIA EVENING

25 października 2014

09.45 - 10.05

REJESTRACJA 

10.05 - 10.15

HOTEL QUBUS KRAKÓW, ul. Nadwiślańska 6 (Uwaga, zmiana adresu)

POWITANIE I SŁOWO WSTĘPNE

Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI

10.15 - 11.45

NOWE PROTOKOŁY UPRASZCZAJĄCE PROCEDURY KLINICZNE.

Dzisiejsze trendy w implantologii stomatologicznej są nastawione na optymalną estetykę, skrócenie czasu leczenia i minimalną inwazyjność. Prezentacja przedstawi nowe techniki i protokoły kliniczne pozwalające na osiągnięcie tych trzech celów w taki sposób, że trudne przypadki kliniczne wymagające w przeszłości złożonego, wieloetapowego leczenia mogą być obecnie leczone z wysokim odsetkiem powodzenia i przewidywalnymi rezultatami. Zostaną przedstawione protokoły zabiegowe, praktyczne wskazówki oraz wyniki badań naukowych, które uczestnicy będą mieli okazje zastosować w codziennej praktyce. 

Dr Francesco AMATO

11.45 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 13.30

ORTODONTYCZNE PRZYGOTOWANIE ŁOŻA POD IMPLANT: NOWE KONCEPCJE, UWARUNKOWANIA BIOLOGICZNE I KLINICZNE ZASTOSOWANIE.

Wykład obejmuje tematykę interdyscyplinarnego leczenia implanto-ortodontycznego. Zostaną przedstawione nowe koncepcje przygotowania optymalnych warunków do leczenia implantologicznego z wykorzystaniem ortodontycznego przemieszczania zębów oraz stwarzania biologicznych warunków w zakresie tkanki kostnej i tkanek miękkich w miejscu wszczepiania implantów.

Szczegółowo, w trakcie prezentacji, zostaną omówione zagadnienia dotyczące: ekstruzji ortodontycznej zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi, sterowanej regeneracji tkanki kostnej w trakcie ekstruzji zębów trzonowych, trójwymiarowej regeneracji kości z wykorzystaniem leczenia ortodontycznego. 

Dr Francesco AMATO

13.30 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.30

PANEL DYSKUSYJNY: Dr F. AMATO, Dr K. GRONKIEWICZ, Dr P. MAJEWSKI oraz zaproszeni goście.

Spotkanie ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym, zachętą do dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń. Na przykładzie intrygujących przypadków z praktyk uczestników panelu omówione zostaną kwestie zabiegów chirurgicznych, stosowania procedur w praktyce codziennej oraz rozwiązań protetycznych. Przypadki będą bazą do dyskusji na temat różnych możliwości i opcji leczenia. Zachęcamy do czynnego udziału w panelu.

Zgłoszenia przypadków do panelu i/lub sesji plakatowej: edukacja@dental-depot.com 

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends