Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt
Historia Wykładowcy Mentorzy Prasa i relacje

Prof. Stephen CHU

wykładowca

Wykładowca na Oddziale Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie Columbia. Specjalizuje się w estetyce prac protetycznych na zębach naturalnych i implantach. Autor i współautor wielu artykułów, podręczników i rozdziałów w ważnych publikacjach o zasięgu międzynarodowym, w tym: The Fundamentals of Color : Shade Matching and Communication in Esthetic Dentistry, Aesthetic Restorative Dentistry: Principles Practice, Practical Procedures and Aesthetic Dentistry.Twórca systemu do oceny parametrów estetyki stałych uzupełnień protetycznych "Chu", którym posługują się klinicyści na całym świecie. Wieloletni, bezpośredni współpracownik Prof. Tarnowa. Prowadzi szkolenia i wykłady w wielu miejscach na świecie. 

Dr n. med. Francesco AMATO

wykładowca

Dr Francesco Amato ukończył studia doktoranckie z Mikrobiologii Biofarmaceutycznej na Uniwersytecie Medycznym w Catanii we Włoszech. Uczestniczył w programie kształcenia podyplomowego z implantologii stomatologicznej i periodontologii dla obcokrajowców na New York University College of Dentistry. Odbył staż z Chirurgii Jamy Ustnej na Uniwersytecie w Catanii. Dr Amato jest autorem wielu publikacji z zakresu estetyki w implantoprotetyce i protetyce. Na co dzień prowadzi specjalistyczną prywatną praktykę, zajmując się chirurgią jamy ustnej, periodontologią i implantologią w Catanii, we Włoszech. 

Dr. n.med. Stefan Fickl

wykładowca

Urodził się 27.10.1977 w Nürnberg. 1998-2003 studia dentystyczne na Friedrich-Alexander -Universität w Erlangen. 2004 promocja doktorska  Friedrich-Alexander-Universität w Erlangen. 2004-2007  studia podyplomowe, specjalizacja periodontologia w Monachium (ZZM). Od 2008 pracownik naukowy na New York University (NYU). / New York / USA - Oddział Implantologii i Periodontologii u Profesora Dennisa Tarnowa.

Prof. Stefan Fickl

wykładowca

Ukończył studia dentystyczne na Friedrich-Alexander University w Erlangen w Niemczech. W 2007 uzyskał specjalizację z periodontologii i implantoprotetyki w Instytucie Periodontologii i Implantologii (IPI) w Monachium. W 2008 stał się pracownikiem naukowy na New York University College of Dentistry (USA) na Wydziale Implantologii i Periodontologii pracując przez kilka lat przy profesorze Dennis'ie Tarnow'ie. Tytuł Habilitacji uzyskał na wydziale Periodontologii University of Wuerzburg w Niemczech. Jest autorem:  wielu szkoleń z zakresu Periodontologicznej Chirurgii Plastycznej,  Estetyki wokół zębów i implantów, oraz autorem artykułów, współautorem książek, członkiem rady naukowej i redakcyjnej międzynarodowych publikacji z zakresu periodontologii i implantologii.

Dr n.med. Jaime Jimenez Garcia

wykładowca

Dr. Jaime Jimenez Garcia ukończył studia dentystyczne na Complutense University of Madrid w Hiszpanii. Dwuletnie studia podyplomowe odbył na New York University uzyskując dyplom z zakresu Perio– i implantoprotetyki. Rok później uzyskał 3 wyróżnienie w ramach ¨New York University College of Dentistry Student Research Competition held”. Przez ponad cztery lata pracował naukowo na European University of Madrid na wydziale Implantoprotetyki, kierując wydziałem także jako dyrektor. Obecnie jest wykładowcą i dyrektorem programu Oral Implantology (European University of Madrid, Spain). Wykłada w ramach Continuing Dental Education Programs na New York University College of Dentistry, gdzie jest docentem na wydziale periodontologii i implantologii dentystycznej. Wykładał w ponad 15 krajach na międzynarodowych wydarzeniach. Jest aktywnym członkiem stowarzyszeń tj.: SEPES, SEPA, AO, EAO, AAP.

Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

wykładowca

 
Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 500 prac, publikacji i doniesień zjazdowych. Czynnie uczestniczyła w licznych zjazdach międzynarodowych, wygłaszając osobiście referaty i prowadząc sesje naukowe. Odbyła 5 staży zagranicznych. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego. Jest współautorką podręczników „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. Czelej, II wyd. 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (Wyd. Czelej, 2011) wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia i „Radiologia Stomatologiczna” (PZWL, 2007), jak też rozdziałów w podręcznikach: „Radiologia” pod red. Prof. B. Pruszyńskiego i prof. A. Cieszanowskiego (PZWL, 2014), „Periodontologia współczesna” pod red. Prof. R. Górskiej i prof. T. Konopki (Med. Tour Press Int., 2013), „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. prof. L. Krysta (PZWL, 2006) oraz „Słownika Stomatologicznego Angielsko-Polskiego i Polsko-Angielskiego” (Wyd. Czelej, 1999). Przetłumaczyła 7 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego, w tym 4 w całości. Jest Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Lublin. Była Przewodnicząca Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest członkiem-założycielem, a zarazem członkiem Zarządu European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology, członkiem Zarządu Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członkiem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” oraz członkiem towarzystw International Association of Dentomaxillofacial Radiology, European Society of Radiology i European Society of Head and Neck Radiology. Jest promotorem 9 ukończonych rozpraw doktorskich i 1 przewodu w toku. Członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym „Implantologia, Paradontologia Osteologia” (Ukraina) i Journal of Pediatric Biochemistry (Turcja) oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim: „Journal of Stomatology”, „Protetyka Stomatologiczna”, „Dental and Medical Problems”, „Polish Journal of Radiology”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Forum Ortodontyczne”, „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny”, „Endodoncja w Praktyce”, „e-Dentico” oraz „Medycyna Praktyczna - Stomatologia”.

Prof. Dr. Marzena DOMINIAK

wykładowca

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy Profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w kadencji 2016-2200 została wybrana Vice-Prezesem. Wchodzi w skład rady naukowej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Od 2014 została mianowana na specjalistę wojewódzkiego na terenie Dolnego Śląska w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Autorka ponad 200 pełnotekstowych publikacji, rozdziałów w książkach i/lub streszczeń opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii wydanych w języku polskim i angielskim, w tym „Podstaw Chirurgii stomatologicznej” wpisanej na listę podręczników obowiązkowych w przed- i podyplomowym nauczaniu chirurgii stomatologicznej.

Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 40 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 14 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych dotyczących implantologii, chirurgii regeneracyjnej wyrostka zębodołowego oraz chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Jest współautorem patentu RP P-381204 na temat „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów” i 3 międzynarodowych zgłoszeń patentowych w roku 2016 na temat nowatorskich metod oceny i regeneracji kości i tkanki miękkiej.

Jest członkiem międzynarodowego ośrodka badawczego (Uniwersytet Rheinische-Friedrich-Wilhelms Bonn, Niemcy;  Uniwersytet Ernst-Moritz-Arndt Greifswald, Niemcy; TU Dresden, Niemcy) w temacie implantologii i regeneracji kości.

Wysoce specjalistyczną wiedzę z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii zdobywała w renomowanych ośrodkach Polski, Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Wygłosiła ponad 350 referatów w języku polskim lub angielskim na krajowych i miedzynarodwych konferencjach naukowych, kursach szkoleniowych w tym również prowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Niemcy. Ponadto wchodzi w skład zespołów redakcyjnych i jest tzw. Guest Editor wielu czasopism naukowych w  Polsce i za granicą.

Pełni funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI odbywającego się w Poznaniu w 2016 roku.

Była i jest organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych w tym: WDI- Wrocławskich Dni Implantologii podczas których wydała książki-albumy w języku polskim i angielskim dotyczące leczenia implantologicznego („Leczenie zespołowe w implantologii”, „New indications in aesthetic implantology” oraz „Esthetics in implantology”), Osteology Foundation®,  Camlog Foundation®, Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych i innych.

Dodatkowo jest laureatkąlicznych nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, dydaktyczno-organizacyjną, współpracę polsko-niemiecką przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jak i w Niemczech, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Dodatkowo została nagrodzona jako współautor prestiżową nagroda naukową DGZI Implant Dentistry Award 2010, Berlin, Niemcyoraz CamlogFoundation® Aword2014, Walencja, Hiszpania. Wielokorotnie była również nagradzana tytułem “Platinium Elite” za wkład w dziedzinie implantologii i periodontologii przyznawane przez organizacje amerykańskie dla 600 wybranych lekarzy z całego świata w danym roku kalendarzowym.

Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Duo-med. Została ona nagrodzona tytułem “Najlepsi w Polsce”, “Dobra wnętrza” czy też w 2014 roku jako właścicielka kliniki uzyskała prestiżowy tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.

Dr. Stavros PELEKANOS Asst. Professor, Dept. of Prosthodontics University of Athens, Greece

wykładowca

Dr Stavros Pelekanos ukończył studia z zakresu chirurgii stomatologicznej na Uniwersytecie w Atenach (uzyskując stopień D.D.S.) w 1991 roku. W roku 1993 obronił doktorat z zakresu protetyki na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech (Prof. dr J.R. Strub). Po ukończeniu szkolenia zawodowego otworzył prywatny gabinet w Atenach specjalizujący się w protetyce, implantologii i stomatologii estetycznej.

W roku 2002 został zatrudniony na etacie wykładowcy na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Atenach, gdzie obecnie pełni funkcję adiunkta. Od 2013 roku jest czynnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Dentystycznej (EAED). Związany jest również zawodowo z Międzynarodowym Kolegium Protetyki (ICP), Europejskim Towarzystwem Protetyki (EPA), Greckim Towarzystwem Protetyki i wieloma innymi organizacjami. Jest pracownikiem naukowym Instytutu GIDE (Global Institute of Dental Education, Los Angeles, Kalifornia)oraz Dental Tribune CME; wykłada na całym świecie i prowadzi praktyczne kursy z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej oraz zabiegów stomatologii odtwórczej.

W roku 2008 i 2011, dr Pelekanos zdobył pierwszą i drugą nagrodę w konkursie Europejskiej Akademii Stomatologii Dentystycznej, który odbył się, odpowiednio, w Madrycie i Stambule. Opublikował dotychczas ponad dwadzieścia artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych i 2 rozdziały w książkach. 

Wojciech BARANOWICZ

wykładowca

Partner, Członek Zarządu w firmie Finance-Art Business Controlling obsługującej spółki prawa handlowego w Polsce w zakresie księgowości, finansów, doradztwa prawnego i podatkowego, wsparcia przy wyborze i wdrożeniach systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP). Współwłaściciel, Dyrektor Finansowy w klinice EKSTRADENT, jednej z największych klinik stomatologicznych w województwie świętokrzyskim ze specjalizacją w chirurgii stomatologicznej i implantoprotetyce. Prezes Zarządu w firmie Dental Academy. Prowadzi szkolenia biznesowe dla właścicieli i pracowników podmiotów leczniczych. W latach 2007 - 2012 wykładowca - praktyk biznesu w programie Executive MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współpomysłodawca projektu Business Academy for Medical Practice. 

Dr Radosław JADACH

wykładowca

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Między 2002 a 2012 pracował w: Zakładzie Ratownictwa Medycznego AM, Katedrze Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia AM oraz był lekarzem w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w latach 2005-2013 : Nowym Jorku, Berlinie, Stuttgarcie, Genui. W 2009 rozpoczął szkolenie na Uniwersytecie w Nowym Jorku: LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA, które zakończył w sierpniu 2012 i uzyskał certyfikat Uniwersytetu w Nowym Jorku. Jest wykładowcą i szkoleniowcem na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. We własnej praktyce skupia się głównie na technikach mikrochirurgii tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej za pomocą piezotomu oraz pierwszy stworzył klasyfikację anatomicznych wskazań do zabiegu uniesienia dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebienia twardego.

Dr n. med. Kornel KRASNY

wykładowca

Specjalista w dziedzinie chirurgii  stomatologicznej, posiada umiejętnośćw dziedzinie Implantologii Stomatologicznej wydane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz European Association of Dental Implantologists (EDI), ukończyłImplant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA New York University College of Dentistry, pracowałw stopniu starszego asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, biegły sądowy, lekarz sądowy, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), European Association of Dental Implantologists (EDI) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJU) , autor około 40 publikacji naukowych oraz wielu wystąpieńkrajowych i zagranicznych, sześciokrotny laureat nagrody  PLATINUM PREFERRED MEMBER. 

Dr n. med. Konrad WALERZAK

wykładowca

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (Odział Stomatologiczny I-go Wydziału Lekarskiego 1991-1996). W 1999 roku uzyskał specjalizację I-go stopnia z chirurgii stomatologicznej, a w 2005 roku z chirurgii szczękowo-twarzowej, jako absolwent Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował jako adiunkt w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a w 2010 roku obronił doktorat. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych kursów i kongresów poświęconych chirurgii szczękowo-twarzowej. Na co dzień pracuje z pacjentami dotkniętymi różnymi deformacjami twarzy. Jest właścicielem FACE-CLINIC Centrum Leczenia Wad Zgryzu.

Prof. Gulio RASPERINI, DDS, PhD.

wykładowca

Profesor Periodontologii na wydziale  Dentistry and Periodontology at the Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences, University of Milan, oraz Profesor wizytujący  na Department of Periodontics and Oral Medicine at the School of Dentistry, University of Michigan MI USA. Autor wielu cytowanych publikacji i wykładowca z zakresu regeneracji, periodontologiczych technik pracy dla chirurgów i protetyków. Wyróżniony nagrodami: International Quintessence Publishing Award Boston, Goldman Prize, Clinical Research Award (EAO), Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (AAP), Align Research Award. Twórca renomowanego centrum szkoleniowego: iPerio Education Center we Włoszech.

Dr n. med. Nicola De ANGELIS

wykładowca

Profesor wizytujący na na Genoa University.  Autor szeregu publikacji z zakresu periodontologii i implantologii.  Jest aktywnym członkiem: American Akademy of Periodontology, Italian Society of Periodontology i Academy of Osseointegration. Należy do grona rady naukowej wydawnictwa Journal of Periodontal Medicine and Clinical Practice. Dyplom stomatologiczny otrzymał na Genoa University,  ukończył program Master z zakresu periodontologii na  Siena University. Prowadzi prywatną praktykę w Acqui Terme we Włoszech. Praca jest dla niego pasją. Jego miłością jest szczęśliwy, piękny I funkcjonalny uśmiech  pacjentów oraz dzielenie się posiadaną wiedzą. 

Dr n. med. Dario CASTELLANI

wykładowca

Profesor wizytujący na Boston Tufts University, Universitet Catolicade San Antonio De Murcia (UCAM), Ancona University (UNIVPM) oraz programu Master na Bologna Dental School, od ponad dwunastu lat. Były prezydent the Italian Academy of Prosthetic Dentistry. Autor wielu publikacji, wykładów i szkoleń we Włoszech oraz o zasięgu międzynarodowym. Autor książek z zakresu odbudowy braków zębowych, okluzji, łączenia metalu z ceramiką, stomatologii estetycznej, tłumaczonych na język hiszpański i angielski (wyd. Edizioni Martina). Ukończył specjalizację z zakresu stomatologii i protetyki na University of Florence, poszerzając o specjalizację z odbudów protetycznych ruchomych i stałych na Tufts University Boston. Prowadzi prywatną praktykę we Florencji, gdzie odbywają się również szkolenia z zakresu implantologii I protetyki. 

Dr n. med. Fabio BERNARDELLO

wykładowca

Studia medyczne i specjalizację z histologii ukończył na Uniwersytecie w Weronie. Wykształcenie poszerzył o specjalizację z endodoncji i implantologii na Uniwersytecie w Modenie. Autor 25 publikacji naukowych w tym 19 w czasopismach recenzowanych przez specjalistów. Międzynarodowy wykładowca z zakresu rekonstrukcji wyrostka, oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie w Bolonii ( Alma Mater Studiorum ) i Bari ( Aldo Moro University) z zakresu chirurgii stomatologicznej. Aktywy członek Międzynarodowej Akademii Piezoelectric. Prowadzi prywatną praktykę w Weronie. 

Prof. Dr hab. Dennis TARNOW

wykładowca

Światowej sławy wykładowca i klinicysta w implantologii zębowej. Specjalista periodontologii i protetyki stomatologicznej. Przez długie lata związany z NYU, prowadził podyplomowe programy nauczania z zakresu implantologii dla lekarzy z całego świata. Autor wielu publikacji we wszystkich najważniejszych czasopismach naukowych dotyczących implantologii stomatologicznej. Przeprowadził wiele badań w różnych ośrodkach naukowych, wyznaczając kierunki postępowania zabiegowego i określając protokoły postępowania we współczesnej implantologii. Jest wybitnym autorytetem w swojej dziedzinie. 

Christian F.J. Stappert, DDS, MS, PhD, PRIV.-DOZ.

Wykładowca 7.CEIA

Dyrektor Katedry Estetyki i Periodontologii Protetycznej Wydziału Periodontologii I Implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie w Nowym Jorku (New York University College of Dentistry). Profesor Wydziału Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie Alberta-Ludwiga w Freiburgu, (Niemcy), na którym za intensywne badania kliniczne nad biomateriałami został powołany do grona rekomendowanych wykładowców (tytuł 'venia legendi' (Priv.-Doz.))  Prof. Stappert ma rozległe doświadczenie w periodontologi i chirurgii implantologicznej. Jest autorem wielu prac naukowych, członkiem zespołu redakcyjnego i konsultantem wielu wydawnictw stomatologicznych. 

Stephen WALLACE, DDS

wykładowca NYU CD

Profesor kliniczny nadzwyczajny, Oddział Implantologii Stomatologicznej, New York University College of Dentistry. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie periodontologii i implantologii w Waterbury, Connecticut.Członek Amerykańskiej Akademii Periodontologii oraz Akademii Osteointegracji;

Dean C. Vafiadis, DDS

wykładowca, mentor 7.CEIA

Dr n. med. Dean C. Vafiadis

Ukończył studia stomatologiczne i specjalizację z protetyki na NYU College of Dentistry. Jest wykładowcą i instruktorem na Aesthetic Advantage Course in the Rosenthal Institute of Aesthetic and Implant Dentistry at NYU. W ciągu 14 lat uczestniczył w ponad 500 programach szkoleń podyplomowych, z zakresu implanto-protetyki, wysoko-estetycznych prac protetycznych i natychmiastowych obciążeń. Założył Centrum szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów New York Smile Institute in NY. W gronie jego pacjentów znajdują się celebryci, sportowcy, kadra managerska kilku znanych korporacji i śmietanka towarzyska NY. Jest członkiem ogólności watowych organizacji implantologicznych ACP, AO, AAID, ICOI, AACD i ADA. Wykłada gościnnie na kongresach i kursach na całym świecie.

Alan M. Meltzer, DMD, MScD

wykładowca 5 Sympozjum CEIA

Dr Meltzer uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Pensylwanii, a tytuł doktora nauk dent. w dziedzinie Periodontologii i Stomatologii w School of Graduate Dentistry na Uniwersytecie w Bostonie. Jest przedstawicielem Amerykańskiej Rady Periodontologicznej i członkiem Akademii Osseointegracji, gdzie kieruje Komisja Badań i Komisja Nauki. Jest byłym przewodniczacym Delaware Valley Academy of Osseointegration i szefem Towarzystwa Periodontologów w New Jersey. Dr Meltzer wykłada w kraju i za granica na następujace tematy: rodzaje implantów, gojenie przyzębia, sterowana regeneracja kosci oraz chirurgiczne przygotowanie podłoża dla wszczepów złożonych. Dr Meltzer prowadzi także gabinet w Voorhees w New Jersey.
Portal internetowy Prof. dr. med. Alan M. Meltzera.

Richard J. Lazzara, DMD, MScD

wykładowca 5 Sympozjum CEIA

Profesor na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i Uniwersytecie w Miami na wydz.: Periodontologii i Implantologii Stomatologicznej, członek Stowarzyszenia Profesorów na Uniwersytecie w Maryland. Od 25 lat prowadzi Prywatne Centrum Perio-Implantologiczne w West Palm Beach na Florydzie. Posiada specjalizację z implantologii dentystycznej i periodontologii oraz certyfikat Master of Science in Dentistry zdobyty na Uniwersytecie w Bostonie. Autor i redaktor kilkuset publikacji naukowych na temat: osteointegracji, biomechaniki, implantacji natychmiastowej i odroczonej, strefy estetycznej i zarzadzania tkankami miękkimi, estetycznych odbudów na implantach, a także innowacyjnych badań zwiazanych z implantami stomatologicznymi. Koncentrujac się na tworzeniu i wdrażaniu unikalnych technologii do codziennej praktyki, tworzeniu lepiej dopasowanych i bardziej elastycznych rozwiazań implantoprotetycznych, oraz nieustannych obserwacjach i badaniach nad istniejacymi i nowymi produktami wyprowadził BIOMET 3i na lidera w swiecie implantologii stomatologicznej. Współzałożyciel i własciciel 3i Implant Innovation, Inc.

Paolo Corrado, DDS, MD

Wykładowca 6 Sympozjum CEIA

Dr Corrado uzyskał w 1988 roku tytuł lekarza medycyny na Uniwersytecie w Weronie, gdzie ukończył również studia stomatologiczne. Tytuł technika laboratoryjnego zdobył w instytucie IASA w Bolonii (Włochy). Specjalizację z protetyki ukończył na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles. Uczestniczył w wielu kursach szkoleniowych we Włoszech doskonaląc swoje umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Jest członkiem American College of Prosthodontics. Obecnie prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w protetyce i implantologii stomatologicznej w Weronie, we Włoszech.

George ROMANOS, DDS

wykładowca NYU CD

 

Profesor stomatologii klinicznej i dyrektor Zakładu Stomatologii Laserowej w Eastman Dental Center w Rochester, Nowy Jork.Były profesor kliniczny Oddziału Implantologii Stomatologicznej, New York University College of Dentistry;profesor chirurgii stomatologicznej i implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie, Niemcy.Wszechstronne wykształcenie w dziedzinie periodontologii, protetyki i chirurgii stomatologicznej uzyskane w Niemczech. Członek komitetu redakcyjnego Int J Oral & Maxillofacial Implants, Clinical Implant Dentistry and Related Research,  Journal of Prosthodontics, redaktor asystent Implant Dentistry oraz autor trzech książek.

Prof. dr hab. Tiziano TESTORI

Wykładowca

 

Ukończył studia medyczne, stomatologię i specjalizację z ortodoncji na University of Milan we Włoszech, gdzie od wielu lat jest dyrektorem sekcji badawczej Implant Dentistry and Oral Rehabilitation Galeazzi Institute. Prowadzi gościnne wykłady na amerykańskich uniwersytetach tj. Loma Linda University w Californi, University of Miami na Florydzie, New York University College of Dentistry. Jest prezydentem Italian Society of Oral Surgery (SICO), aktywnym członkiem i wykładowcą dla organizacji, tj.: EFOSS, AO, AAP i AAOMFS. Autor i współautor ponad 150 artykułów naukowych publikowanych w prasie specjalistycznej na całym świecie.

Obszerny zbiór publikacji, badań i przypadków dostępny na stronie:

www.implantologiaitalia.it/lang1 

Ziv Mazor, DMD

Wykładowca 6 Sympozjum CEIA

Były nauczyciel kliniczny na Wydziale Periodontologii Szkoły Stomatologii Hadassah w Jerozolimie, Izrael; klinicysta prowadzący badania w dziedzinie augmentacji kości i podnoszenia dna zatoki, członek American Academy of Periodontology, Academy of Osseointegration oraz International Congress for Oral Implantologists; prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w periodontologii i implantologii stomatologicznej w Raanan, Izrael.

Somchai Sessiriosombat, PROF.,DDS, MD

wykładowca 7.CEIA

Ukończył studia na Uniwersytecie Chulalongkorn (Bangkok) w 1983 roku. Na tej samej uczelni zdobył certyfikat szkolenia z chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej (1985r.) oraz tytuł lekarza medycyny (1992). Certyfikat szkolenia na poziomie  zaawansowanym z chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej zdobył w 1996r. w West Midlands, (Wielka Brytania). Uzyskał tytuł M Ph w dziedzinie  stomatologii i medycyny (Uniwersytet w Birmingham, UK), 1998 oraz tytuł Diplomate Tajlandzkiej Rady Chirurgii Stomatologicznej i Twarzowo-Szczękowej. W latach 2004-2008 był kierownikiem Oddziału Chirurgii Stomatologicznej i Twarzowo- Szczękowej na Wydziale Stomatologii, Uniwersytet Chulalongkorn. Od 2006r. jest Prezydentem Tajlandzkiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej.

Prof. Mauro Labanca

Wykładowca 6 Sympozjum CEIA

Mauro Labanca jest profesorem chirurgii na Wydziale Stomatologii na Vita e Salute University-S. Raffaele Hospital w Mediolanie. Prowadzi prywatną praktykę w centrum Mediolanu. Od roku 1987 zajmuje się chirurgią i implantologią stomatologiczną. Jest krajowym konsultantem ds. programu specjalizacyjnego w  chirurgii twarzoczaszikowej. Należy to takich organizacji jak: EAO (aktywny członek), IADR, AAP i ADA. Więcej informacji o profesorze na http://www.mauro-labanca.com/ .

Harold S. Baumgarten, DMD

wykładowca 5 Sympozjum CEIA

Uzyskał tytuł lekarza stomatologii na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Pensylwanii oraz ukończył tam specjalistyczne kursy z zakresu protetyki periodontologicznej, a także z periodontologii. Jeston członkiem Akademii Osteointegracji i Amerykańskiej Akademii Periodontologii oraz profesorem klinicznym na Wydziale Periodontologii Uniwersytetu w Pensylwanii. Prowadzi ponadto prywatnš praktykę w Filadelfii w stanie Pensylwania w USA.

Prof. Markus Hürzeler

wykładowca

Praktyk periodontolog, protetyk i implantolog dentystyczny z Monachium (Niemcy). Profesor Uniwersytetu Albert - Ludwigs we Freiburgu, Departament of Operative Dentistry and Periodentology, profesor na Uniwersytecie Texas w Huston, Departament of Stomatology. Autor kilkudziesięciu publikacji perio-protetycznych i implantologii dentystycznej oraz wykładów krajowych i międzynarodowych.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtowicz

patronat naukowy ICE NYU CD

 

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS)  i Dyrektor programu Implant Continuum Education NYU CD&CEIA&OSIS. Od 1997r.  kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego.  Specjalista II stopnia z Chirurgii Stomatologicznej. Członek wielu organizacji, tj. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, EATB (European Asociation of Tissue Bank), IADR (International Association of Dental Reserach), STEC (Stem Cells Therapy European Center), ITI (International Team of Implantology). Członek zarządu sekcji europejskiej CED-IADR (Central European Division), członek zarządu EDI (European Association of Dental Implantology), członek EAO (European Association of Osteointegration). Redaktor kwartalnika Implants (DTI) oraz członkiem redakcji w czasopismach: Implanto-protetyka, Quintessence, Medical and Dental Problems, oraz współautorem ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu implantoprotetyki w prywatnej praktyce w Warszawie. Aktualne stanowisko i miejsce pracy: kierownik Zakładu  Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends